Create your dream job position

Get to know you better

Fill the form below accurately indicating your potentials and suitability to applying for your dream job.

Cloud

Choose your preferred cloud provider

Operating systems

Select the operating systems you use

Programming languages

Select the programming languages you know

Tools

Select the tools you know

Certifications (optional)

Describe your training or Certifications

Employment

Choose your preffered form of employment

Expected salary

Enter your financial expectations for the selected form of contract

Resume

Upload your CV here

Candidate profile

Link to your Linkedin profile, GitHub or blog

Contact

Fill in your contact details

Informujemy, że administratorem danych jest Devopsity Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 96/98 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Devopsity Sp. z o.o.